Co poskytujeme?

Předškolní zařízení

• zvýšení potenciální školní úspěšnosti dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

 snížení počtu romských dětí nastupujících do speciálních škol
• zmírnění zaostávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve výuce
• vzbudit zájem rodin o předškolní výchovu dětí