Poradenské centrum Krupka 

(dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 65, identifikátor sociální služby 9817183)

Kde nás najdete?

Karla Čapka 248, 417 42 Krupka

Kontaktní osoba, jak se s námi můžete spojit?

Vedoucí sociální služby: Kateřina Kušičková, DiS.

Tel.: 702 289 539

E-mail: kusickova.saskrupka@seznam.cz

Kdo jsme?

Jsme sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi z Teplic a Krupky a jejich spádových obcí, která poskytuje pomoc, podporu a poradenství rodinám s dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte (nebo dětí) a které nedokáží samy bez další pomoci toto tíživé životní období překonat.

Forma poskytování sociální služby

Ambulantní forma

Naši kancelář naleznete na adrese Karla Čapka 248, 417 42 v Krupce a naše pracovníky zastihnete v následujících dnech a časech:

Pondělí: 8.00 – 16.00 hod

Úterý: 8.00 – 16.00 hod

Středa: 8.00 – 16.00 hod

Čtvrtek: 8.00 – 16.00 hod

Pátek: 8.00 – 16.00 hod

Terénní forma

Terénní forma je poskytována dle potřeb uživatelů na území měst Krupka a Teplice, včetně jejich spádových obcích v následujících dnech a časech:

Pondělí: 8.00 – 16.00 hod

Úterý: 8.00 – 16.00 hod

Středa: 8.00 – 16.00 hod

Čtvrtek: 8.00 – 16.00 hod

Pátek: 8.00 – 16.00 hod

Kapacita sociální služby

Kapacita ambulantní formy služby:

 • Kapacita při práci s jednotlivcem: 1
 • Kapacita při práci se skupinou: 4/1 pracovník

Kapacita terénní formy služby:

 • Kapacita při práci s jednotlivcem: 4
 • Kapacita při práci se skupinou: 8/2 pracovníci

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených lokalitách v Krupce a v Teplicích:

 • Rodina s dítětem/dětmi, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci (negativně ovlivňující vývoj a výchovu dítěte).
 • Rodina, která má v péči nezletilé nebo nezaopatřené dítě.
 • Osoba, která usiluje o navrácení dítěte z ústavní výchovy nebo jiné formy dočasné náhradní péče.
 • Rodina nebo osoba očekávající narození dítěte.

Kdo se na nás může obrátit:

Rodiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, která je pro ně náročná a chtějí tuto situaci řešit, která se týká následujících oblastí:

 • Naléhavá krizová situace (např. rodina ohrožená ztrátou bydlení, odejmutí dítěte z rodiny, finanční krizí)
 • Hmotné zajištění a základní péče (nedostatek finančních prostředků pro zajištění základních potřeb rodiny a péči o děti/dítě)
 • Oblast dluhů
 • Pracovní uplatnění (nezaměstnanost, nestabilní zaměstnání)
 • Bydlení (nejisté, nevyhovující nebo žádné bydlení)
 • Zdraví a nedostatečná zdravotní péče
 • Oblast rizikového chování nebo jednání (rodiny, ve kterých některý z jejich členů vede rizikový způsob života nebo je jím ohrožen)
 • Vztahy (v rodině, v sousedství, s širším sociálním prostředím)
 • Nedostatek dovedností potřebných pro běžný způsob života a řešení sociálních situací
 • Nedostatek dovedností nebo snížená schopnost v péči o dítě/děti (rodina potřebuje podporu při zvládání péče o dítě)

Cíle služby

Minimálním cílem sociální služby je stabilizace sociální situace rodiny a zastavení zhoršování její sociální situace.

Optimálním stavem, a cílem sociální služby je, aby rodiny překonaly nepříznivou sociální situaci, získaly potřebné informace, kompetence a dovednosti potřebné pro její řešení a po naplnění cílů sociální službu již nepotřebovaly.

Dílčí cíle sociální služby:

 • Aktivně oslovovat a vyhledávat rodiny, které spadají do okruhu osob cílové skupiny (tj. potýkají se s nepříznivou sociální situací, nebo žijí v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci).
 • Zlepšit sociální situaci rodin nebo zmírnit důsledky nepříznivé situace (napomáhat v překonání sociální situace prostřednictvím sociální práce poskytované ambulantní i terénní formou, poskytováním poradenství, podpory a dílčích činností sociální služby).
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi (škola, lékař, policie, úřad práce apod.).
 • Zlepšení sociálních dovedností a kompetencí, které rodiny mohou v budoucnu uplatnit při řešení podobné nepříznivé sociální situace. Naučit rodiny využívat běžně dostupné služby (pro řešení jejich problémů, problematických životních situací), podporovat a vést rodiny, aby byly schopny vyhledávat zdroje, které povedou k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
 • Podpořit a zlepšit rozvoj rodičovských kompetencí a tak pozitivně ovlivňovat zejména socializaci a výchovu dítěte, podmínky pro výchovu a vývoj dětí (zejména zajištěním základních životních potřeb, spolupráce se školou a přípravou dětí na vyučování, zajištění vhodného bydlení, trávení volného času).
 • Motivace a aktivizace rodin k řešení jejich sociální situace, a přebírání zodpovědnosti za své rozhodování a jednání.
 • Motivovat rodiče k tomu, aby jejich děti splnily povinnou školní docházku a podpořili děti v pokračování ve studiu. Motivovat a vést rodiče trávit čas s dětmi při jejich přípravě do školy.
 • Podpořit a motivovat rodiny ke změně přístupu, jednání nebo životních strategií, které povedou ke změně sociální situace nebo ke změně způsobu života.
 • Vytvářet v rodině podmínky pro správný vývoj a výchovu dětí/dítěte.
 • Podpořit rodinu v získání kontaktu se sociálním prostředím.
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
 • Vést a učit rodiče trávit čas s dětmi, věnovat jim svůj čas a pozornost.
 • Pomoc zachovat celistvost rodin, umožnit dětem umístěným v ústavních zařízeních bezpečný návrat domů, do jejich rodiny, ve spolupráci s rodiči, širší rodinou, dětmi a kompetentními institucemi a orgány.

Jaké činnosti poskytujeme

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Výchovná činnost s dětmi: Nácvik rozvojových činností rodičů s dětmi a motivace rodičů k provádění těchto činností (např. společné trávení volného času). Zapojování dětí do prací v domácnosti, vedení dětí k plnění školních povinností, dodržování hygienických návyků či vedení k využívání vhodných volnočasových aktivit.
 • Pracovně výchovná činnost s dospělými: např. podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních.
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (pracovníci podporují rodiče v rozvoji motorických dovedností dítěte, v posilování psychických a sociálních schopností dítěte, pracovníci podporují sourozenecké vztahy a vztahy v rodině).
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí: Pracovníci pomáhají při zařazení dětí do předškolního vzdělávání. Pracovníci vedou rodiče k řádné školní docházce dětí a k pravidelné školní přípravě dětí. Zprostředkovávají kontakt např. na navazující služby, jakými jsou např. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Pracovníci pomáhají rodičům při nastavení a aplikaci doporučení výchovných postupů. V případě potřeby poskytují doprovod do poradenských nebo jiných odborných pracovišť.
 • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity: Pracovníci motivují k docházce dětí do zájmových kroužků a vhodně trávenému volnému času. Pomoc při výběru vhodné volnočasové aktivity a její zprostředkování.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, zprostředkování komunikace rodiny a jejich členů s pracovníky OSPOD, s kurátory či pracovníky sociálních odborů a institucí

Sociálně terapeutické činnosti:

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Případové setkání/případové konference.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
 • Poradenství v oblasti bydlení
 • Poradenství v oblasti dluhů a zadluženosti
 • Poradenství v oblasti zaměstnanosti
 • Pracovníci pomáhají s vyřizováním záležitostí, které jsou spojené s výchovou o dítě, finančním zabezpečením, zaměstnáním, bydlením, zdravotní péčí aj. Tato pomoc zahrnuje vyhledávání a poskytování informací a konzultací souvisejících s nepříznivou sociální situací rodin a provádění úkonů, které s tím souvisí (např. telefonování, psaní e-mailů, osobní jednání, doprovody). Mezi hlavní činnosti patří oblast pomoci s vyřizováním dávek (pomoc s vyplňování formulářů, doprovody rodin k jednání na úřadech). Dále sem spadají činnosti, které pracovníci zprostředkovávají (např. dluhové poradenství, právní poradenství).
 • V případě umístění dítěte do ústavní výchovy podporují pracovníci kontakt rodičů s dítětem, motivují rodiče k vytvoření podmínek pro návštěvu dítěte v rodině. Motivují rodiče k usilování o návrat dítěte zpět do rodiny.
 • Pracovníci podporují uživatele k zapojení do sociálního a kulturního života společnosti.

Vedle zákonných činností jsou zajišťovány tyto fakultativní činnosti:

 • Materiálová pomoc (potravinová a hygienická pomoc), poskytnutí školních pomůcek pro děti.

V návaznosti na poskytování sociální služby bude zajišťován výkon sociálně právní ochrany dětí, a to v následujícím rozsahu:

 • Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), tj. vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§ 6 zákona)
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a) zákona)
 • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm. b) zákona)

Zásady poskytování sociální služby

 • Zásada dodržování lidské důstojnosti vyplývajících z Listiny základních práv a svobod a ostatních právních předpisů – všichni pracovníci jsou vázáni Listinou Základních práv a svobod a to jak ve vztahu k uživatelům, tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem a dalšími právními předpisy.
 • Zásada svobodné volby – každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Pracovníci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.
 • Zásada mlčenlivosti – všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.
 • Zásada návratu uživatele do většinové společnosti – s uživatelem je pracováno tak, aby se neprohlubovala jeho závislost na poskytovaných službách, ale naopak aby se učil v co největší míře přebírat odpovědnost za vlastní osobu.
 • Zásada odbornosti a týmové práce personálu – důraz pravidelné vzdělávání pracovníků v přímé péči, vzájemná komunikace (sdílení informací), koordinace práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup.
 • Zásada rovného přístupu ke všem uživatelům – jednotný pracovní postup pracovníků v přímé péči, všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.
 • Zásada individuálního přístupu k uživateli – je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a jsou respektovány jeho osobnostní předpoklady, je kladen důraz na jeho individuální potřeby. Zařízení na uživatele pohlíží v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty.
 • Zásada flexibility – pracovníci v přímé péči jsou schopní reagovat pružně na aktuální potřebu uživatele.
 • Zásada neutrálního postoje – všichni zaměstnanci zachovávají nestranný postoj k uživatelům.

Sociální služba je poskytována bezplatně.

Sociální služba je podpořena: Ústeckým krajem.