Nízkoprahové zařízení pro děti M.C.Zefyríno (6 - 14 let)

Adresa: Fügnerova 59/20
400 04 Trmice

GSM: 605 263 495

Email: koordinator.trmice@seznam.cz

Facebook: NZDM Zefyríno

Otevírací doba: 
Po 13:00 - 19:00
Út 13:00 - 19:00
Stř 13:00 - 19:00
Čt 13:00 - 19:00
Pá 13:00 - 19:00

Identifikátor sociální služby: 6394439

Forma poskytování služby: ambulantní

Kapacita: okamžitá kapacita ambulantní formy: 1

Poslání nízkoprahového zařízení pro děti:

Posláním NZDM je poskytovat podporu, odbornou pomoc a informace dětem a mládeži z Trmic ohroženým sociálním vyloučením. Sociální služba vychází z potřeb dětí a mládeže a vede ke zlepšení jejich života.

Cíle nízkoprahového zařízení pro děti:

 • nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času
 • pomáhat dětem a mládeži při řešení jejich obtížných životních situací
 • přispívat k prevenci sociálně patologických jevů ohrožujících děti a mládež
 • rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti dětí a mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání
 • zvyšovat zájem dětí a mládeže o mimoškolní zájmové činnosti v zařízení i mimo něj
 • spolupracovat s dalšími subjekty a tím podporovat sociální začleňování jednotlivců či skupin

Cílová skupina:

Služba je zaměřena na děti a mládež, která je ohrožená sociálním vyloučením
a sociálně patologickými jevy převážně ze sociálně slabého a / nebo méně podnětného
rodinného prostředí obce Trmice.

Věková struktura:

 • Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 14 let.

Služby a aktivity poskytované prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti:

 • zákonné činnosti dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu s institucemi ve prospěch klienta
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Služby NZDM:
• zákonné činnosti dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

b) zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

c) sociálně terapeutické činnosti

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady poskytování služby:

 1. uživatel služby, klient, je respektován jako partner. Pracovníci respektují jedinečnost člověka a nezpochybňují jeho lidskou důstojnost
 2. poskytovaná služba a činnosti jsou prováděny s respektem k zájmům a osobním cílům uživatele a projevům jeho svobodné vůle
 3. pracovníci nízkoprahového zařízení doržují nezávislost a nestrannost
 4. klient má právo být veden jako anonymní příjemce poskytnuté služby
 5. pracovníci nízkoprahového zařízení jednají s klientem srozumitelně s ohledem na komunikační schopnosti
 6. služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo na to, jaký způsobem se podílí na životě společnosti
 7. pracovníci nízkoprahového zařízení se řídí Etickým kodexem pracovníků sociálních služeb
 8. snaha o maximální dostupnost z hlediska častu a místa poskytování
 9. služba respektuje jedinečnost každého člověka
 10. základním prvkem poskytované služby je individuální přístup ke každému klientovi