O spolku Romano Jasnica

Základní údaje o spolku:

Sídlo organizace: Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice

IČ0: 68974922

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

č. ú. 882451339/0800

Poslání

Romano jasnica je romské sdružení, které na území Trmic usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu sociálně vyloučených obyvatel všech věkových kategorií, nejen z řad romské komunity. Za tímto účelem sdružení především poskytuje informace a všestrannou odbornou pomoc lidem v nouzi a nabízí širokou škálu sociálních služeb, vzdělávacích, volnočasových i kulturních aktivit."

                                                                                      Vize

Vzájemná podpora všech zaměstnanců a vstřícná komunikace při společném dosahování krátkodobých i dlouhodobých cílů pro příjemce služeb Sdružení Romano jasnica.

O nás

Občanské sdružení vzniklo v roce 1998, je nestátní neziskovou organizací a zaměřuje se na poskytování sociálních služeb, realizaci vzdělávacích, volnočasových, kulturních a osvětových činností pro děti, mládež a dospělé ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené. Svou činnost zahájilo začátkem roku 1999 hned třemi projekty, které byly zaměřeny na realizaci volnočasových aktivit pro romské děti a mládež.

Od svého počátku působí organizace v sociálně vyloučené lokalitě Trmice, pracuje s dětmi v předškolním věku, školním věku, s mládeží i dospělými (jednotlivci i rodinami). Pravidelně monitoruje sociální situaci v lokalitě, do které dochází, zná sociální problémy osob zde žijících, stejně jako jejich potřeby, ale i specifika. I vzhledem k tomuto dokáže účinně nastavit své služby a projekty, které přispívají k sociální integraci těchto osob, ale také k pozitivním kvalitativním změnám.

V roce 2003 zprovoznila organizace Poradenské informační centrum Trmice, které se zaměřuje na poradenství v oblasti zaměstnanosti (pracovně-právních záležitostí), problematiky bydlení, zadluženosti, sociálního zabezpečení a sociálních dávek, rodinného práva apod.

Od roku 2010 provozuje organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let.

V roce 2012 organizace rozšířila svou činnost o Předškolní centrum Šneček prostřednictvím něhož realizuje předškolní programy pro děti v předškolním věku.

Od roku 2013 rozšířila organizace svoji působnost o další lokality v Ústeckém kraji, a to konkrétně o lokalitu Louny, Štětí, Krupku a Teplice. V těchto lokalitách byla otevřena poradenská centra a je zde realizována sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

V současné době má organizace registrovány čtyři druhy sociálních služeb:

  • odborné sociální poradenství
  • terénní program
  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  • sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Cíl činnosti organizace:

1. Multikulturní výchova dětí a mládeže

2. Pomoc sociálně slabým

3. Obhajoba práv a zájmů spoluobčanů

4. Provozování odborného sociálního poradenství, terénního programu a nízkoprahového zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé

5. Provozování volnočasových aktivit pro děti a mládež

6. Provozování vzdělávacích aktivit pro děti a mládež

7. Zprostředkování kontaktu na samosprávy či organizace s odbornou pomocí


Podporují nás