Spolufinancováno Evropskou unií 


Odborné sociální poradenství v Postoloprtech


Název projektu: Odborné sociální poradenství v Postoloprtech

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0001113

Období realizace projektu: 1. 8. 2023 – 31. 7. 2026

Téma projektu a jeho cíle

Prostřednictvím projektu vznikla v Postoloprtech sociální služba odborné sociální poradenství zacílená především na okruh osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci v souvislosti nebo v důsledku zadlužení. Prostřednictvím aktivit projektu jsou těmto osobám poskytovány informace, odborná pomoc a podpora potřebná k řešení nepříznivé sociální situace.

Projekt povede ke snížení míry zadluženosti osob z cílové skupiny, a tím i k jejich začleňování do společnosti a odstraňování bariér v přístupu k legálnímu zaměstnání a na trh práce, v oblasti bydlení, v oblasti rodinných či mezilidských vztahů, a současně zvyšováním informovanosti a posilováním kompetencí potřebných pro řešení konkrétních životních situacích.

Cílová skupina projektu:

  • Cílová skupina 1 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené: jedná se o skupinu osob z Postoloprt a spádových obcí, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené v důsledku jejich nepříznivé sociální situace spojené se zadlužením.
  • Cílová skupina 2 Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování. Jedná se o odborné pracovníky realizačního týmu (a realizátora projektu). Pracovníci budou podpořeni prostřednictvím aktivity projektu Osobní rozvoj a profesionalizace odborných pracovníků formou individuální nebo týmové supervize a průběžného vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu:

  • KA 1 Odborné sociální poradenství: aktivita zaměřená na přímou podporu osob z CS prostřednictvím registrované soc. služby, poskytované ambulantně i v přirozeném prostředí osob z CS. Součástí KA bude pravidelné mapování soc. situace osob z CS, zajištění základních činností sociální služby: 1) základní soc. poradenství; 2) odborné sociální poradenství zajišťované v rozsahu úkonů: a) zprostředkování kontaktu se spol. prostředím, b) soc. terapeutické činnosti, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Součástí práce pracovníků je i poradenství v dluhové problematice.
  • KA2 Insolvence: aktivita zaměřená na řešení oblasti zadluženosti formou insolvenčního návrhu. Obsahem aktivity je přímá práce s osobami z cílové skupiny, spočívající ve shromáždění podkladů pro zpracování a odeslání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, poskytnutí podpory v době probíhající insolvence, podpora a pomoc při jednání s insolvenčním správcem.
  • KA3 Osobní rozvoj a profesionalizace odborných pracovníků: aktivita zaměřená na podporu odborných pracovníků formou metodických, poradenských a vzdělávacích činností směřujících k zajištění vyšší míry profesionálních a odborných služeb ve prospěch osob cílové skupiny.

Prostřednictvím projektu bude podpořeno 250 osob z cílové skupiny.

Projekt je realizován v rámci výzvy Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1), číslo Výzvy 03_22_018.

Projekt je realizován v období od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2026.Vložte svůj text...