Poradenské informační centrum Trmice - terénní program

(dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69, identifikátor sociální služby 1280221)

Kde nás najdete?

Gogolova 29/2, 400 04 Trmice

Kontaktní osoba, jak se s námi můžete spojit?

Koordinátor: Mgr. Martin Cichý

Tel.: 774 214 357

Pracovníci sociální služby:

Lukáš Schwarz, DiS. – sociální pracovník (tel. 721 786 577)

Jana Chudobová – PSS s kvalifikací sociální pracovník (tel. 602 558 186)

E-mail: poradna.trmice@seznam.cz

Posláním terénního programu je vyhledávat a poskytovat pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučeným osobám pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé životní situace. Především pak prostřednictvím sociální práce předcházet sociálnímu vyloučení a snižovat míru sociálního vyloučení jednotlivců, kteří nedokáží sami bez další pomoci překonat nepříznivou sociální situaci. Pomoc přitom vychází z individuálních potřeb a možností jednotlivců.

Sociální služba je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů na území města Trmice. Zázemí pracovníků se nachází na adrese Gogolova 29/2, 400 04 Trmice.

Terénní práce je zajišťována v následujících časech:

Pondělí: 8.00 – 16.00 hod

Úterý: 10.00 – 14.00 hod

Středa: 8.00 – 16.00 hod

Čtvrtek: 10.00 – 14.00 hod

Pátek: 8.00 – 13.00 hod

Kapacita sociální služby

Kapacita terénní formy služby:

 • Kapacita při práci s jednotlivcem: 2
 • Kapacita při práci se skupinou: 4/1 pracovník

Cílová skupina

Do cílové skupiny patří:

 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • Etnické menšiny

Cílovou skupinou jsou muži a ženy ve věku od 16 do 80 let věku, kteří žijí v Trmicích a ocitli se v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží překonat nebo vyřešit sami bez další pomoci a pro které jsou současně běžně dostupné služby nedostupné, protože o nich neví nebo je neumí využít. Jedná se o osoby, které se ocitly v jedné nebo několika problematických životních (nepříznivých) situacích v následujících oblastech:

 • Hmotné zajištění (nedostatek finančních prostředků pro zajištění životních potřeb)
 • Oblast dluhů (splácení dluhů a závazků)
 • Bydlení (nejisté, nevyhovující nebo žádné bydlení)
 • Pracovní uplatnění (nezaměstnanost, nestabilní zaměstnání)
 • Vztahy (v rodině nebo v sousedství)
 • Zajištění kvalitního vzdělávání a osobního rozvoje
 • Nedostatečná zdravotní péče
 • Nedostatek dovedností potřebných pro běžný způsob života
 • Překonání následků trestného činu nebo podobného jednání (návrat z výkonu trestu odnětí svobody, výkon trestu obecně prospěšných prací)

Cíle služby

 • Aktivně oslovovat a vyhledávat osoby, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách
 • Motivovat uživatele k řešení jejich problémů (a nepříznivých sociálních situací)
 • Naučit uživatele využívat běžně dostupné služby (pro řešení svých životních situací) a vést uživatele, aby byli schopni vyhledávat zdroje, které povedou k řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • Podpořit a motivovat uživateli k získání odpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání
 • Dosáhnout větší samostatnosti uživatelů ve vyřizování vlastních záležitostí
 • Zajistit a udržet minimální hmotné zabezpečení uživatelů
 • Naučit uživatele vhodným způsobem prosazovat svá práva a oprávněné zájmy
 • Motivovat a podpořit uživatele ve změně přístupu, jednání nebo životních strategií při změně své nepříznivé sociální situace nebo způsobu života
 • Posilovat kompetence a dovednosti, které mohou uživatelé v budoucnu uplatnit při řešení podobné nepříznivé sociální situace
 • Monitorovat sociální situaci v místě a v místní komunitě, vést a posilovat sounáležitost s místem, ve kterém žijí a současně předcházet případným tenzím v lokalitě nebo obci.

Jaké činnosti poskytujeme

Základní poradenství

 • Informace o naší službě, o jiných sociálních službách nebo o dalších institucích
 • Informujeme o dávkách
 • Informujeme o právech a povinnostech při využívání sociálních služeb

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Zprostředkováváme kontakt s jinými sociálními službami (těmi odbornými) a dalšími institucemi (úřady práce, školy, cizinecká policie, ambasády, lékaři)
 • Doprovázíme a asistujeme při vyřizování osobních záležitostech

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Pomáháme při nácviku dovedností (např. telefonování, prezentace, hospodaření)
 • Pomáháme uživateli zorientovat se ve své situaci a v nabídce poskytovaných služeb
 • Pomáháme uživateli definovat reálné osobní cíle a konkrétní kroky nebo možnosti k jejich dosažení
 • Doprovázíme uživatele během jednání
 • Podporujeme uživatele v zachování nebo obnově přirozených sociálních vazeb a sítí
 • Poskytujeme informace a pomáháme při zajištění osobních záležitostí a uplatňování práv (hledání bydlení, zaměstnání, vzdělávání, vyřizování dokladů, vyplňování tiskopisů, žádostí, vysvětlení obsahu úředních/soudních písemností)
 • Poskytujeme pomoc a informace ke zlepšení informovanosti a způsobu života uživatelů (oblast zdraví, oblast hospodaření s penězi, informace o rizicích spojených se stávajícím způsobem života)

Vedle toho pomáháme při základní stabilizaci formou poskytnutí materiální pomoci, především potravinové pomoci.

Zásady poskytování sociální služby

 • Nízkoprahovost – uživatelem sociální služby může být kdokoliv bez nutnosti se objednávat nebo poskytovat údaje o sobě. Sociální služba je také uživatelům maximálně přístupná.
 • Anonymita – uživatelem sociální služby se může stát i osoba bez nutnosti sdělit své identifikační údaje.
 • Individuální přístup – respektujeme jedinečnost každého uživatele, jeho rozhodnutí. Sociální služba vychází vždy z individuálních potřeb a možností uživatele.
 • Dobrovolnost – uživatel využívá sociální služby na základě vlastního rozhodnutí.
 • Důstojnost uživatele – pracovníci přistupují k uživateli zdvořile a s úctou, dbají na zachování lidské důstojnosti.
 • Práce probíhá v přirozeném prostředí uživatelů, pracovníci respektují právo na vlastní požadavky a rozhodnutí uživatele.
 • Pracovníci nakládají se svěřenými nebo získanými informacemi o problémech uživatele citlivě a důvěrně, zachovávají mlčenlivost.

Stížnosti

Stížnost, připomínka nebo podnět může být sdělena: písemně, dopisem, e-mailem, telefonicky, ústně nebo anonymně:

 • Sdělit kterémukoliv z pracovníků sociální služby
 • Hodit do označené schránky spolku Romano jasnica na adrese Gogolova 29/2
 • Zaslat ji na e-mail organizace: romano.j@seznam.cz
 • Poslat poštou na adresu organizace: Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice.
 • Telefonicky kontaktovat předsedkyni spolku paní Margitu Cichou, telefonní číslo: 732 865 614.

Vaši stížnost vyřídí ředitel spolku Mgr. Martin Cichý nebo předsedkyně spolku Margita Cichá.

Sociální služba je poskytována bezplatně.

Sociální služba je podpořena: Ústeckým krajem.