Odborné sociální poradenství

Poskytované služby:

  • zákonné činnosti dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  • dluhové poradenství - pomoc při vyřizování přeplatků/nedoplatků, sepsání splátkových kalendářů, řešení exekucí aj.
  • poradenství v oblasti sociálních dávek - pomoc při vyřizování soc. dávek (příspěvek na bydlení, hmotná nouze aj.)
  • poradenství v oblasti pracovně právních vztahů -
  • poradenství v oblasti bydlení - psaní nájemních smluv, poradenství při hledání bydlení aj.
  • poradenství v oblasti školství a vzdělávání - vyhledávání rekvalifikačních a dalších vzdělávacích kurzů aj.
  • poradenství v oblasti trestního práva
  • právní poradenství

POSLÁNÍ:
Posláním odborného sociálního poradenství Poradenského informačního centra Trmice je poskytovat informace a podporu při řešení nepříznivé sociální situace, usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu sociálně vyloučených obyvatel nejen z řad romské komunity v městě Trmice.


CÍLE:
•Zastavit proces sociálního vyčleňování a odstranit jejich příčinu s využitím běžných zdrojů společnosti a využití vlastních schopností.
•Zvyšovat sebedůvěru, znalosti a dovednosti klientů tak, aby byli schopni informovaně a vlastními silami řešit své potíže nebo jim včas předcházet.
•Naplňovat své poslání nabídkou a realizací dostupné a kvalifikované sociální služby - odborného sociálního poradenství v městě Trmice.
•Podpora uživatele k nalezení řešení krizové nebo dlouhodobě nepříznivé situace s cílem návratu k běžnému způsobu života poskytnutím odborného sociálního poradenství a návazných služeb.

ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
•Uživatel služby, klient, je respektován jako partner. Pracovníci respektují jedinečnost člověka a nezpochybňují jeho lidskou důstojnost.
•Poskytovaná služba a činnosti jsou prováděny s respektem k zájmům a osobním cílům uživatele a projevům jeho svobodné vůle.
•Odborné sociální poradenství je poskytováno dle individuálních potřeb uživatelů a podporuje jejich samostatnost.
•Pracovníci Poradenského informačního centra Trmice dodržují nezávislost a nestrannost.
•Služba je bezplatná.
•Klient má právo být veden jako anonymní příjemce poskytnuté sociální služby.
•Pracovníci Poradenského informačního centra Trmice jednají s klientem srozumitelně s ohledem na komunikační schopnosti.
•Služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientace nebo na to, jakým způsobem se podílí na životě společnosti.
•Pracovníci Poradenského informačního centra Trmice se řídí Etickým kodexem pracovníků sociálních služeb.

CÍLOVÁ SKUPINA:
1.mládež ve věku od 16 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
2.etnické menšiny
3.osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
4.osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Převažující cílová skupina: etnické menšiny - Romové v sociální nouzi

VĚKOVÁ STRUKTURA CÍLOVÉ SKUPINY:
•Dorost: 16 - 18 let
•Mladí dospělí: 19 - 26 let
•Dospělí: 27 - 64 let
•Mladší senioři: 65 - 80 let