Klub Amaro Avindo

(dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 62, identifikátor sociální služby 2274212)

Kde nás najdete?

Boženy Němcové 295, 439 42 Postoloprty

Kontaktní osoba, jak se s námi můžete spojit?

Vedoucí sociální služby: Mgr. Monika Koubová

Tel.: 724 778 470

E-mail: koubova.saslouny@seznam.cz

Kdo jsme?

Jsme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), které poskytuje dětem, mládeži a dospívajícím ve věku 6 do 26 let ohrožených sociálním vyloučením bezpečný prostor pro trávení volného času, a prostřednictvím sociální služby odbornou pomoc, podporu nebo informace při řešení obtížných situací.

Posláním Klubu Amaro Avindo je motivovat a podporovat děti a mladé lidi k aktivnímu přístupu k životu, k samostatnosti a k řešení osobních problémů. Uživatelům služby nabízíme prostor pro smysluplné trávení volného času, příležitost pro realizaci vlastních nápadů, pomoc v obtížné životní situaci.

Forma poskytování sociální služby

Ambulantní forma

NZDM je otevřeno celoročně v následujících dnech a časech:

Pondělí: 13.00 – 19.00 hod

Úterý: 13.00 – 19.00 hod

Středa: 13.00 – 19.00 hod

Čtvrtek: 13.00 – 19.00 hod

Pátek: 13.00 – 19.00 hod

Terénní forma

Terénní forma je poskytována dle potřeb uživatelů v odpoledních hodinách od 13.00 do 19.00 hod. Během této doby se pracovníci pohybují po městě Postoloprty, aktivně vyhledávají nebo kontaktují děti a mládež. Po předchozí domluvě s uživateli rovněž probíhají aktivity mimo zázemí NZDM, jedná se o venkovní akce nebo aktivity, které jsou s uživateli předem plánovány a mají charakter výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických činností a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita sociální služby

Kapacita ambulantní formy služby:

  • Kapacita při práci s jednotlivcem: 2
  • Kapacita při práci se skupinou: 20/2 pracovníci

Kapacita terénní formy služby:

  • Počet klientů při práci se skupinou: 20/2 pracovníci

Cílová skupina

Děti, mládež a dospívající ve věku od 6 do 26 let z Postoloprt (žijící nebo se pohybující v Postoloprtech). Děti, mládež a dospívající, kteří žijí v prostředí ohroženém sociálním vyloučení nebo sociálně vyloučeném prostředí, žijí v sociálně vyloučené lokalitě, jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, mají problémy ve škole, mají problémy mezi vrstevníky či v rodině, nachází se v nepříznivé sociální situaci nebo hledají způsob, nemohou se, nemají možnost nebo se nechtějí zapojit do běžných volnočasových aktivit a hledají alternativu pro trávení volného času.

Cíle služby

  • Vytvářet bezpečný prostor pro trávení volného času a vést k aktivnímu trávení volného času, vést k využívání běžně dostupných forem trávení volného času
  • Umožnit dětem a mládeži lépe se orientovat v sociálním prostředí
  • Rozvíjet individuální schopnosti, dovednosti dětí a mládež a tím i posilovat jejich kompetence, které mohou děti a mládež uplatňovat při řešení svých obtíží, při navazování mezilidských vztahů
  • Posilovat zdravé sebevědomí dětí a mládeže a současně učit k rozpoznávání svých znalostí, schopností a dovedností, které uplatní ve svém budoucím životě
  • Posilovat kompetence dětí a mládeže, které povedou k přebírání zodpovědnosti za svoje jednání, k uplatňování pravidel a společenských norem.
  • Podporovat děti a mládež ve vzdělávání, podporovat je v průběhu vzdělávání a motivovat k vzdělávání dalšímu a tím v budoucnu předcházet předčasným odchodům ze vzdělávání.
  • Poskytovat pomoc, podporu i bezpečný prostor při řešení nepříznivé (obtížné) sociální situace
  • Motivovat děti a mládež v zájmu o mimoškolní zájmové činnosti a aktivity, podporovat děti v jejich zájmu se rozvíjet.
  • Podpořit začlenění do skupiny vrstevníků a do společnosti.
  • Směřovat ke zlepšení pozice na trhu práce.
  • Motivovat k aktivnímu zapojení do dětní v místní komunitě.

Oblasti podpory uživatelů

  • Základní stabilizace
  • Vzdělávání
  • Pracovní uplatnění
  • Základní doklady
  • Osobnostní kompetence
  • Ochrana práv, bezpečnost kriminalita
  • Kontakt se společenským prostředím
  • Rodina a její uspořádání
  • Zdraví
  • Hmotné zabezpečení
  • Bydlení a vedení domácnosti

Zásady poskytování sociální služby

  • Snadná dostupnost
  • Bezplatnost
  • Možnost uživatele zůstat v anonymitě
  • Dobrovolná docházka
  • Služba naplňuje charakter nízkoprahovosti a je poskytována tak, aby byla uživateli maximálně přístupná – místně, časově (provozní doba odpovídá potřebám cílové skupiny), finančně (sociální služba je poskytována bezplatně). Sociální služba může být poskytována anonymně, uživatel není povinen sdělit své identifikační údaje (může poskytnout jen nezbytně nutné údaje pro poskytování sociální služby).
  • Osvobození od byrokratické zátěže a obtíží při dosahování sociální pomoci.
  • "Volné dveře" – služba je dostupná všem klientům a je na nich, kolik času zde tráví.
  • Individuální přístup – přístup ke klientovi s ohledem na potřeby a přání jednotlivce.
  • Vazba na rodinné prostředí – lze spolupracovat s rodinou uživatele a nabídnout poradenství a podporu v obtížných životních situacích.

Sociální služba je poskytována bezplatně.

Sociální služba je financována Evropskou unií, od 1.1.2023 je podpořena projektem "Mládež v Postoloprtech, podpořeného v rámci výzvy Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách, číslo Výzvy 03_22_018.