Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


(dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 62, identifikátor sociální služby 1014491)

Kde nás najdete?

Fügnerova 111/6, 400 04 Trmice

Kontaktní osoba, jak se s námi můžete spojit?

Vedoucí sociální služby: Venuše Hladíková, DiS.

Tel.: 605 263 495

E-mail: koordinator.trmice@seznam.cz

Kdo jsme?

Jsme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), které poskytuje mládeži a dospívajícím ve věku 15 – 26 let ohrožených sociálním vyloučením bezpečný prostor pro trávení volného času, a prostřednictvím sociální služby odbornou pomoc, podporu nebo informace při řešení obtížných situací.

Forma poskytování sociální služby

Ambulantní forma

NZDM je otevřeno celoročně v následujících dnech a časech:

Pondělí: 10.00 – 16.00 hod

Úterý: 10.00 – 16.00 hod

Středa: 10.00 – 16.00 hod

Čtvrtek: 10.00 – 16.00 hod

Pátek: 10.00 – 16.00 hod

Terénní forma

Terénní forma je poskytována dle potřeb uživatelů v odpoledních hodinách. Během této doby se pracovníci pohybují po městě Trmice, aktivně vyhledávají nebo kontaktují děti a mládež. Po předchozí domluvě s uživateli rovněž probíhají aktivity mimo zázemí NZDM, jedná se o venkovní akce nebo aktivity, které jsou s uživateli předem plánovány a mají charakter výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických činností a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita sociální služby

Kapacita ambulantní formy služby:

 • Kapacita při práci s jednotlivcem: 1
 • Kapacita při práci se skupinou: 15/2 pracovníci

Kapacita terénní formy služby:

 • Počet klientů při práci se skupinou: 15/2 pracovníci

Cílová skupina

Mládež a dospívající ve věku od 15 do 26 let z Trmic, žijící nebo se pohybující v Trmicích, které žijí v prostředí ohroženém sociálním vyloučení nebo sociálně vyloučeném prostředí, žijí v sociálně vyloučené lokalitě, jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, mají problémy ve škole, mají problémy mezi vrstevníky či v rodině, nachází se v nepříznivé sociální situaci nebo hledají způsob, nemohou se, nemají možnost nebo se nechtějí zapojit do běžných volnočasových aktivit a hledají alternativu pro trávení volného času.

Cíle služby

 • Vytvářet bezpečný prostor pro trávení volného času a vést k aktivnímu trávení volného času, vést k využívání běžně dostupných forem trávení volného času
 • Umožnit dětem a mládeži lépe se orientovat v sociálním prostředí
 • Rozvíjet individuální schopnosti, dovednosti dětí a mládež a tím i posilovat jejich kompetence, které mohou děti a mládež uplatňovat při řešení svých obtíží, při navazování mezilidských vztahů
 • Posilovat zdravé sebevědomí dětí a mládeže a současně učit k rozpoznávání svých znalostí, schopností a dovedností, které uplatní ve svém budoucím životě
 • Posilovat kompetence dětí a mládeže, které povedou k přebírání zodpovědnosti za svoje jednání, k uplatňování pravidel a společenských norem.
 • Podporovat děti a mládež ve vzdělávání, podporovat je v průběhu vzdělávání a motivovat k vzdělávání dalšímu a tím v budoucnu předcházet předčasným odchodům ze vzdělávání.
 • Poskytovat pomoc, podporu i bezpečný prostor při řešení nepříznivé (obtížné) sociální situace
 • Motivovat děti a mládež v zájmu o mimoškolní zájmové činnosti a aktivity, podporovat děti v jejich zájmu se rozvíjet.
 • Podpořit začlenění do skupiny vrstevníků a do společnosti.
 • Směřovat ke zlepšení pozice na trhu práce.
 • Motivovat k aktivnímu zapojení do dětní v místní komunitě.

Zásady poskytování sociální služby

 • Uživatel služby je respektován jako partner. Pracovníci respektují jedinečnost člověka a nezpochybňují jeho lidskou důstojnost.
 • Poskytovaná služba a činnosti jsou voleny s respektem k potřebám, zájmům a osobním cílům uživatele a projevům jeho svobodné vůle.
 • Pracovníci NZDM dodržují nezávislost a nestrannost.
 • Uživatel má právo být veden jako anonymní příjemce poskytované sociální služby.
 • Pracovníci NZDM jednají s klientem srozumitelně s ohledem na jeho komunikační schopnosti.
 • Sociální služba poskytovaná prostřednictvím NZDM je poskytována bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientace nebo bez ohledu na to, jakým způsobem se podílí na životě společnosti.
 • Pracovníci NZDM se řídí Etickým kodexem pracovníků sociálních služeb.
 • Snaha o maximální dostupnost z hlediska času a místa poskytování.
 • Sociální služba respektuje jedinečnost každého jedince.
 • Základním prvkem poskytované sociální služby je individuální přístup ke každému klientovi.
 • Služba naplňuje charakter nízkoprahovosti a je poskytována tak, aby byla uživateli maximálně přístupná – místně, časově (provozní doba odpovídá potřebám cílové skupiny) i finančně (sociální služba je poskytována bezplatně). Sociální služba může být poskytována anonymně, uživatel není povinen sdělit své identifikační údaje (může poskytnout jen nezbytně nutné údaje pro poskytování sociální služby).

Stížnosti

Pokud se Ti v NZDM něco nelíbí, můžeš nám to přímo říct nebo můžeš svoji stížnost:

 • Hodit do schránky důvěry (pracovníci Ti řeknou, kde je)
 • Zaslat ji na e-mail organizace: romano.j@seznam.cz
 • Poslat poštou na adresu organizace: Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice.

Tvoji stížnost vyřídí vedoucí NZDM Venuše Hladíková, DiS. nebo ředitel organizace Mgr. Martin Cichý.

Sociální služba je poskytována bezplatně.

Sociální služba je podpořena: Ústeckým krajem.