Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež


POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

V rámci nízkoprahového zařízení jsou poskytovány obligatorní činnosti dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a další fakultativní činnosti:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby:

 • Edukační programy (např. kurzy finanční gramotnosti, reálie ČR, edukační programy zaměřené na posilování sociálních dovedností a kompetencí, výchovně-vzdělávací programy - tematicky zaměřené na zvyšování všeobecného rozhledu, praktických dovedností, příprava do školy, doučování atd.)
 • Volnočasové aktivity (zájmové činnosti - výtvarné aktivity, promítání filmů, poslech hudby, jednorázové akce, výlety, exkurze, kulturně-zájmové činnosti)
 • Sportovní, osvětové a ozdravné aktivity

POSLÁNÍ NZDM:

Posláním NZDM je poskytovat podporu, odbornou pomoc a informace dětem a mládeži z Trmic ohroženým sociálním vyloučením. Sociální služba vychází z potřeb dětí a mládeže a vede ke zlepšení jejich života.

CÍLE SLUŽBY:

 • nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času
 • spolupracovat s dalšími subjekty a tím podporovat sociální začleňování jednotlivců či skupin

 • zvyšovat zájem dětí a mládeže o mimoškolní zájmové činnosti v zařízení i mimo něj

 • rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti dětí a mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání

 • přispívat k prevenci sociálně patologických jevů ohrožujících děti a mládež

 • pomáhat dětem a mládeži při řešení jejich obtížných životních situací

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

 • všechny služby jsou poskytovány bezplatně,
 • klient může navštěvovat zařízení anonymně. Aktivity nzdm nejsou podmíněny registrací.
 • klienti a klientky mají možnost přicházet s vlastními nápady a ovlivňovat tak program zařízení
 • respekt: klient má právo vyjádřit svoje přání a názory
 • diskrétnost: pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech osobních skutečnostech, které se dozví během spolupráce
 • nestrannost a nezávislost: pracovníci poskytují službu bez ohledu na svoje osobní, sociální, ekonomické či kulturní charakteristiky
 • odbornost: pracovníci mají pro práci odpovídající kvalifikaci
 • jednání v souladu se zákony: pracovníci postupují vždy v souladu s platnými zákony
 • respektování jedinečnosti každého klienta
 • snaha o maximální dostupnost z hlediska času a místa poskytování
 • respektování soukromí - jednání se zájemcem samotným, pak teprve s rodinným příslušníkem
 • diskrétnost - zachování důvěrnosti informací
 • dodržování ochrany osobních údajů - vyjednávání i s anonymní osobou
 • zastupitelnost pracovníků odpovědných za jednání se zájemcem o službu v zájmu zachování kontinuity jednání s jednotlivými zájemci

CÍLOVÁ SKUPINA:

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy