Terénní programy

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI TERÉNNÍHO PROGRAMU:

V rámci terénního programu budou poskytovány základní činnosti dle § 69 Sb. zákona o sociálních službách:


1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

2) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • doprovod na instituce - pracovník v sociálních službách na základě smluvního ujednání doprovází klienta na různá jednání nebo vede jednání ve jménu klienta
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí - pomoc při vyřizování dokladů, příspěvků, soc. dávek, úředních dopisů aj.
  • předávání kontaktů na samosprávy či organizace zaměřené na odbornou sociální pomoc - jedná se o intervence realizované pracovníkem (ústně, telefonicky, písemně) u institucí návazné péče nebo dalších institucí, které ovlivňují klientův život. Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím klienta (nejlépe za jeho přítomnosti).
  • poskytování informací - klient získává informace o právech, povinnostech a variantách řešení ve vztahu k situaci, ve které se právě nachází. Jedná se např. o informace z oblasti sociální, právní apod.


POSLÁNÍ TERÉNNÍHO PROGRAMU:
Posláním terénního programu Poradenského informačního centra Trmice je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu sociálně vyloučených obyvatel v městě Trmice. Jedná se především o podporu terénního programu v přirozeném prostředí uživatele této služby.

CÍLE:
• Zastavit proces sociálního vyčleňování a odstranit jejich příčinu s využitím běžných zdrojů společnosti a využitím vlastních schopností.
• Zvyšovat sebedůvěru, znalosti a dovednosti klientů tak, aby byli schopni informovaně a vlastními silami řešit své potíže nebo jim včas předcházet, a žít tak spokojený a důstojný život v širší společnosti.
• Naplňovat poslání nabídkou a realizací dostupné a kvalifikované sociální služby - terénního programu v sociálně vyloučených lokalitách.
• Pomoc při řešení sociálních problémů klientů.
• Aktivní vyhledávání a oslovování potenciálních klientů žijící v sociálním vyloučení, jejich podpora, motivace a pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací, zejména v jejich v přirozeném prostředí (ulice, byt uživatele).
• Pokusit se navrátit klienta k běžnému způsobu života, tak aby služby terénního programu již nadále nevyužíval nebo jich využíval minimálně.

ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
• Respektování volby uživatele - Poskytovaná služba a činnosti jsou prováděny s respektem k zájmům a osobním cílům uživatele.
• Individualizace podpory - je poskytováno dle individuálních potřeb uživatele.
• Uživatel služby, klient, je respektován jako partner - pracovníci respektují jedinečnost člověka a nezpochybňují jeho lidskou důstojnost.
• Pružnost a flexibilita - přizpůsobivost potřebám uživatele.
• Pracovníci Poradenského informačního centra Trmice dodržují nezávislost a nestrannost v rámci terénního programu.
• Služba je pro uživatele bezplatná.
• Klient má právo být veden jako anonymní příjemce poskytnuté sociální služby.
• Pracovníci terénního programu jednají s klientem srozumitelně s ohledem na jeho komunikační schopnosti.
• Služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientace nebo na to, jakým způsobem se podílí na životě společnosti.
• Pracovníci Poradenského informačního centra Trmice se řídí Etickým kodexem pracovníků v sociálních službách.

CÍLOVÁ SKUPINA:
1. osoby ohrožené společensky nežádoucími jevy
2. etnické menšiny
3. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
4. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Převažující cílová skupina: etnické menšiny - Romové v sociální nouzi

VĚKOVÁ STRUKTURA CÍLOVÉ SKUPINY:
• Dorost: 16 - 18 let
• Mladí dospělí: 19 - 26 let
• Dospělí: 27 - 64 let
• Mladší senioři: 65 - 80 let

Pobočka realizující terénní program je: Poradenské informační centrum Trmice - terénní program