Nízkoprahové zařízení pro mládež

Adresa/Místo poskytování: Fügnerova 59/20

400 04 Trmice

Tel/GSM: 702 289 537

Email: koordinator.trmice@seznam.cz

Otevírací doba: Po 13:00 - 19:00
 Út 13:00 - 19:00
Stř 13:00 - 19:00
Čt 13:00 - 19:00
Pá 13:00 - 19:00

Identifikátor: 1014491

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma poskytované služby : ambulantní

Kapacita: okamžitá kapacita ambulantní formy: 1

Poslání nízkoprahového zařízení pro mládež:

Posláním nízkoprahového zařízení pro mládež je poskytovat podporu, odbornou pomoc a informace dětem a mládeži z Trmic ohroženým sociálním vyloučením. Sociální služba vychází z potřeb mládeže a vede ke zlepšení jejich života.

Cíle nízkoprahového zařízení pro mládež:
• nabídnout mládeži smysluplné trávení volného času
• pomáhat mládeži při řešení jejich obtížných životních situací
• přispívat k prevenci sociálně patologických jevů ohrožujících mládež
• rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání
• zvyšovat zájem mládeže o mimoškolní zájmové činnosti v zařízení i mimo něj
• spolupracovat s dalšími subjekty a tím podporovat sociální začleňování jednotlivců či skupin

Cílová skupina:
• Služba je zaměřena na mládež, která je ohrožená sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy převážně ze sociálně slabého a/nebo méně podnětného rodinného prostředí obce Trmice.

Věková struktura:
• Osoby ve věku 15 - 26 let

Služby NZDM:
• zákonné činnosti dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

b) zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

c) sociálně terapeutické činnosti

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady poskytování služby:

  • uživatel služby, klient, je respektován jako partner. Pracovníci respektují jedinečnost člověka a nezpochybňují jeho lidskou důstojnost
  • poskytovaná služba a činnosti jsou prováděny s respektem k zájmům a osobním cílům uživatele a projevům jeho svobodné vůle
  • pracovníci nízkoprahového zařízení doržují nezávislost a nestrannost
  • klient má právo být veden jako anonymní příjemce poskytnuté služby
  • pracovníci nízkoprahového zařízení jednají s klientem srozumitelně s ohledem na komunikační schopnosti
  • služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo na to, jaký způsobem se podílí na životě společnosti
  • pracovníci nízkoprahového zařízení se řídí Etickým kodexem pracovníků sociálních služeb
  • snaha o maximální dostupnost z hlediska častu a místa poskytování
  • služba respektuje jedinečnost každého člověka
  • základním prvkem poskytované služby je individuální přístup ke každému klientovi