Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zajišťují dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tyto zákonné činnosti:

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Pracovně výchovná činnost s dětmi (pomoc při školní přípravě, zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti, zapojení do pracovně výchovných programů pro děti)
 • Pracovně výchovná činnost s dospělými, např. podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (motorická cvičení s arteterapeutickými prvky, podpora kreativity dětí, podpora sourozeneckých vztahů prostřednictvím volnočasových aktivit, posilování sociálních dovedností a vzájemné pomoci mezi sourozenci a ve vztahu k rodičům)
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (doprovázení rodiče s dítětem do školského zařízení, pomoc při školní přípravě apod.)
 • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (pomoc při volbě vyhovujících volnočasových aktivit, asistence při finančním zajištění těchto aktivit apod.)
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, zprostředkování komunikace rodiny a jejich členů s pracovníky OSPOD, s kurátory či pracovníky sociálních odborů a institucí
 1. Sociálně terapeutické činnosti
 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • Podpora při hledání sociálních vazeb, pomoc při hledání zaměstnání při řešení zadlužení nebo jiných ekonomických problémů, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při hledání a zprostředkování vhodného bydlení
 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc při založení bankovního účtu, při zajištění dětského pobytu pro dítě apod.)
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování (preventivní opatření odebrání dětí z rodin, rodinné poradenství apod.)
 • Poradenství v oblasti bydlení
 • Finanční poradenství
 • Poradenství v oblasti zaměstnanosti

POSLÁNÍ SAS:

Posláním sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je pomoc a podpora rodinám s dětmi, které se ocitly v takové sociální situaci, která je pro ně náročná nebo obtížná, nezvládají ji nebo neumí řešit vlastními silami.

CÍLE SAS:

Hlavním cílem této služby je zkvalitnění života rodin s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit tzn. podpora a rozvoj schopností a dovedností, sociálních dovedností a kompetencí rodičů, jejich aktivizace k sociálnímu začleňování a sociální sanaci.

 • Zmírňování důsledků spojených s životem v sociálním vyloučení
 • Podpora a rozvoj rodičovských kompetencí
 • Nácvik, podpora a rozvoj rodičovského chování
 • Stabilizace sociální situace
 • Motivace a aktivizace rodin k řešení jejich sociální situace
 • Zlepšení komunikace a komunikačních strategií
 • Podpora smysluplně tráveného volného času dětí
 • Podpora a pomoc při řešení výchovných problémů dětí

CÍLOVÁ SKUPINA:

Rodiny s nezaopatřenými dětmi, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách, jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.

VĚKOVÁ STRUKTURA:

Osoby od 3 do 64 let