Spolufinancováno Evropskou unií


Mládež v Postoloprtech


Název projektu v CZ: Mládež v Postoloprtech

Název projektu v EN: Youth in Postoloprty

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0001114

Období realizace: 1.1.2023 – 31.12.2025

Cíle projektu

Hlavním tématem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob a prevenci vzniku sociálního vyloučení. Předložený projekt si klade za cíl napomáhat sociálnímu začleňování dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let z Postoloprt do společnosti tím, že je motivováno k činnostem vedoucím k sociálnímu začleňování, především tím, že kvalitně, aktivně a nepatologicky tráví svůj volný čas.

Hlavním cílem projektu je řešení sociálně nepříznivé sociální situace dětí a mládeže vč. zajištění jejich kvalitního, nepatologického a aktivního trávení volného času tím, že u CS dojde k rozvoji kompetencí, dojde ke zlepšení postojů vzhledem k jejich roli ve společnosti, k rozvoji kompetencí spojených s aktivní participací na životě společnosti v oblastech sociální, kulturní, politické a hospodářské.

Cílová skupina projektu

  • Cílová skupina 1 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené: jedná se o skupinu dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let z Postoloprt, které žijí v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Z této cílové skupiny bude podpořeno minimálně 80 osob.
  • Cílová skupina 2 Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování. Jedná se o odborné pracovníky realizačního týmu (a realizátora projektu). Pracovníci budou podpořeni prostřednictvím KA Osobní rozvoj a profesionalizace odborných pracovníků realizačního týmu formou individuální nebo týmové supervize a průběžného vzdělávání. Projektem bude podpořeno 5 pracovníků.

Klíčové aktivity

  • KA1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: zajištění podpory prostřednictvím registrované sociální služby NZDM. Zapojením do činností NZDM bude cílové skupině poskytována podpora a pomoc zacílená na zlepšení sociální situace a prevenci sociálně patologických jevů v souvislosti s nabídkou bezpečného prostoru pro trávení volného času.
  • KA2 Rozvojové a participační aktivity mládeže: při realizaci KA budou uplatňovány participační metody práce s mládeží, které přispějí k rozvoji a podpoře inovativních nápadů a přístupů mezi mládeží v Postoloprtech a k její aktivizaci. Činnosti budou zaměřené na podporu, trénink a rozvoj kompetencí, schopností a dovedností vč. podpory porozumění základním společenským, občanským nebo politickým jevům, které přispějí k angažování se při realizaci dílčích činností KA1, ale i k ovlivňování veřejného prostoru, sociálního prostředí a komunity. Součástí KA budou tréninková a rozvojová setkání mládeže a výjezdní setkání mládeže. Výstupem KA bude 6 komunitních aktivit, které mládež připraví ve prospěch komunity.
  • KA3 Motivační aktivity pro mládež: činnosti zaměřené na rozvoj kompetencí, podporu mládeže v setrvání ve vzdělávání, podpora mládeže ke zvyšování kvalifikace, v přístupu k zaměstnání a uplatnitelnosti na otevřeném trhu práce.
  • KA4 Osobní rozvoj a profesionalizace odborných pracovníků realizačního týmu: aktivita zaměřená na podporu odborných pracovníků RT formou metodických, podpůrných a vzdělávacích činností směřujících k zajištění vyšší míry profesionálních a odborných služeb ve prospěch osob z cílové skupiny, a předcházení syndromu vyhoření pracovníků RT.

Prostřednictvím projektu bude podpořeno minimálně 85 osob z cílové skupiny.

Projekt je realizován v rámci výzvy Po Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1), číslo Výzvy 03_22_018.

Projekt je realizován v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.