Učící se organizace

Název projektu: Učící se organizace

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.03/00/22_042/0001479

Období realizace: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Cíle projektu

Projekt je zacílen na rozvoj a posílení kapacit organizace v oblastech strategického plánování, fundraisingu, marketingu, PR, lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců organizace. Projekt přispěje ke kvalitnějšímu poskytování služeb, stabilizaci a zvýšení konkurenceschopnosti organizace, stejně jako posílení pozice organizace na lokální i národní úrovni.

Cílová skupina projektu

  • Cílovou skupinou projektu jsou Poskytovatelé služeb, kteří působí v oblasti sociálního začleňování a romské integrace nebo hájí zájmy romské menšiny: Jedná se o zaměstnance organizace, na které jsou zacíleny aktivity projektu.

Aktivity projektu

  • KA1 Rozvoj NNO: aktivita zaměřená na nastavení procesu změny směřované k rozvoji organizace v oblastech strategického plánování, fundraisingu, marketingu, PR a lidských zdrojů. Jedná se o činnosti, které jsou zacíleny na organizaci jako celek a řeší komplexní profesionalizaci provozu a řízení celé organizace.
  • KA2 Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců NNO: aktivita zaměřena na podporu osobního rozvoje zaměstnanců organizace. Zaměstnanci jsou zapojeni do vzdělávání, které se vztahuje k chodu a řízení organizace a dále do vzdělávání, které souvisí s předmětem činnosti organizace (a tedy vlastní práce zaměstnanců).


Projekt je realizován v rámci Výzvy Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1), číslo Výzvy 03_22_042.