Poradenské centrum Štětí 

Název sociální služby: Poradenské centrum Štětí

Druh sociální služby: sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Provozovatel sociální služby: Sdružení Romano jasnica
Místo poskytování sociální služby: U Tržnice 701, 411 08, Štětí
Telefonní číslo: 702 289 536
E-mail: sassteti@seznam.cz
Působnost: Štětí
Provozní doba: od pondělí do pátku, od 8.00 do 16.00 hod
Identifikátor sociální služby: 8623993

Veřejný závazek a poslání: veřejným závazkem je pomáhat bez předsudkům těm osobám, které spadají do cílové skupiny sociální služby.


Poslání sociální služby: Posláním sociální služby "Poradenské centrum Štětí" je pomoc a podpora rodinám s dětmi, které se ocitly v takové sociální situaci, která je pro ně náročná nebo obtížná, nzevládají ji nebo neumí řešit vlastními silami.
Posláním je dále:

 • podporovat aktivní a odpovědné chování uživatelů při řešení jejich životní situace, především nepříznivé sociální situace takovým způsobem, aby následně byli schopni aktivní a adekvátní sociální participaci
 • zprostředkovat možnost podílet se na základních občanských právech, včetně práv na participaci na kulturních aktivitách a kulturním kapitálu společnosti
 • předcházení prohlubování nepříznivé sociální situace uživatelů


Cíle sociální služby: Obecným cílem sociální služby je zkvalitnění života uživatelů, tj. zkvalitnění života rodin s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit ze Štětí, tzn. podpora a rozvoj schopností a dovedností, sociálních dovedností a kompetencí rodičů, jejich aktivizace k sociálnímu začleňování a sociální sanaci.


Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi ze Štětí, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách, jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Jedná se o rodiny, které se nachází v dlouhodobě obtížné sociální situaci, které současně ohrožují vývoj dítěte a mohly by v důsledku vést k odebrání dítěte z rodiny.


Kapacita sociální služby: Kapacita sociální služby odovídá personální zajištění.

 • okamžitá maximální kapacita sociální služby (ambulantní forma sociální služby): 1
 • okamžitá maximální kapacita sociální služby (terénní forma sociální služby): 1
 • okamžitá maximální kapacita sociální služby při práci se skupinou (ambulantní forma sociální služby): 4
 • okamžitá maximální kapacita sociální služby při práci se skupinou (terénní forma sociální služby): 8

Indikátor sociální služby pro rok 2016: minimálně 16 uživatelských rodin (předpokládaný počet podpořených uživatelských rodin, bude zohledněn rozsah a míra spolupráce s uživatelskou rodinou, dojezd za uživatelskou rodinou).

Služby poskytované prostřednictvím Poradenského centra Štětí:
Poradenské centrum Krupka (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, bude zajišťovat tyto zákonné činnosti:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • Pracovně výchovná činnost s dětmi (pomoc při školní přípravě, zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti, zapojení do pracovně výchovných programů pro děti)
 • Pracovně výchovná činnost s dospělými, např. podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (motorická cvičení s arteterapeutickými prvky, podpora kreativity dětí, podpora sourozeneckých vztahů prostřednictvím volnočasových aktivit, posilování sociálních dovedností a vzájemné pomoci mezi sourozenci a ve vztahu k rodičům)
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (doprovázení rodiče s dítětem do školského zařízení, pomoc při školní přípravě apod.)
 • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (pomoc při volbě vyhovujících volnočasových aktivit, asistence při finančním zajištění těchto aktivit apod.)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, zprostředkování komunikace rodiny a jejich členů s pracovníky OSPOD, s kurátory či pracovníky sociálních odborů a institucí

Sociálně terapeutické činnosti

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • Podpora při hledání sociálních vazeb, pomoc při hledání zaměstnání při řešení zadlužení nebo jiných ekonomických problémů, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při hledání a zprostředkování vhodného bydlení

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc při založení bankovního účtu, při zajištění dětského pobytu pro dítě apod.)
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování (preventivní opatření odebrání dětí z rodin, rodinné poradenství apod.)
 • Poradenství v oblasti bydlení
 • Finanční poradenství
 • Poradenství v oblasti zaměstnanosti

Vedle zákonných činností mohou být poskytovány tyto fakultativní činnosti

 • materiálová pomoc (potravinová pomoc)
 • materiálová pomoc (ošacení)
 • doprava uživatele
 • jednorázové aktivity pro rodiče s dětmi

V návaznosti na poskytování sociální služby je zajišťován výkon sociálně právní ochrany dětí, a to v následujícím rozsahu:

 • vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje (dle § 6)
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (dle § 11 odst 1 pism a)
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu (dle § 11 odst 1 písm c)
 • ochrana dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (dle § 31 a 32)