Nízkoprahové zařízení pro mládež v Postoloprtech


Název projektu v CZ: Nízkoprahové zařízení pro mládež v Postoloprtech

Zkrácený název projektu: NZDM Postoloprty

Název projektu v EN: Low-threshold facility for youth in Postoloprty

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016587

Období realizace: 1.8.2020 - 30.6.2022

Cíle projektu

  • Hlavním tématem projektu je přímá podpora a přímá práce s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení pro děti a mláež. Projekt pak nabídne pomoc, podporu a bezpečný prostor při řešení nepříznivé sociální situace osob z cílové skupiny a prostřednictvím klíčových aktivit bude osoby z cílové skupiny směřovat k lepší uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. Nedílnou komponentou, a záměrem projektu, je motivace osob z cílové skupiny v oblasti vzdělanostní a pracovní. Projekt rovněž předpokládání prohlubování spolupráce s institucemi, která umožní pozitivně ovlivňovat dopad aktivit projektu a funkční podporu osob z CS.
  • Hlavním cílem projektu je: zapojit miminálně 80 osob z cílové skupiny do činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež formou skupinové nebo individuální práce.

Cílová skupina

  • skupina mládeže ve věku od 15 do 26 let z Postoloprt, která je ohrožena sociálním vyloučením nebo v sociálním vyloučením žije.

Klíčové aktivity

  • KA 1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: cílem aktivity je prostřednictvím jasně nastavených program ůa činností v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež nabídnout osobám z cílové skupiny bezpečný prostor pro trávení volného času, podporu a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace a přispívat tak k sociálnímu začleňování dětí a mládeže, a předcházení rizikokvého chování.
  • KA 2 Stimulační kurz: cílem aktivity je přispět ke zvýšení motivace osob z cílové skupiny k začleňování se na trh práce, podpořit osoby z cílové skupiny k zaměstnání a jeho udržení.
  • KA 3 Pravidelný kontakt a spolupráce s institucemi: aktivita zaměřena na rozvoj funkční spolupráce s lokálními poartnery a její využití jako podpůrného nástroje pro funkční podporu osob z CS a pro sledování naplňování záměru projektu a jeho dopadu.
  • KA 4 Metodické vedení a řízení projektu: aktivita zacílena na poskytnutí nezbytné podpory pracovníkům, která v důsledku povede k efektivní a kvalitní podpoře osob z cílové skupiny a naplnění aktivit projektu, z nichž bude profitovat právě skupina osob z CS.

Prostřednictvím projektu bude podpořeno minimálně 80 osob z cílové skupiny.

Projekt je realizován v rámci výzvy Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva, číslo výzvy 03_16_052.

Projekt je realizován v období od 1. 8. 2020 do 30. 6. 2022.