Předškolní centrum Postoloprty


Název projektu v CZ: Předškolní centrum Postoloprty

Název projektu v EN: Preschool center Postolorty

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016463

Období realizace: 1.1.2020 - 31.12.2022

Partner projektu: Mateřská škola Postoloprty (www.postoloprty.cz/ms.asp)

Popis projektu

Předmětem projektu je podpora předškolního vzdělávání dětí a prevence školní neúspěšnosti žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí prostřednictvím nově vzniklého neformálního předškolního centra. Projekt se také zaměří na podporu a rozvoj rodičovských kompetencí, pozitivní ovlivňování rodičů k zapojování do předškolního vzdělávání a vzdělávání vůbec, budování partnerství s mateřskou školou a perosnální podporu mateřské školy.

Projekt podpoří 30 dětí v předškolním věku a 45 žáků.

Cílová skupina

 • děti v předškolním věku ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí z Postoloprt a spádových obcí
 • žáci ze socioekonomicky a kulturně olišného prostředí z Postoloprt a spádových obcí
 • rodiče dětí v předškolním věku a rodiče žáků

Cíle projektu

 • podpora a rozvoj dětí v předškolním věku: přímá pedagogická práce s dětmi v předškolním věku zaměřená na rozvoj sociálních, kognitivních a emočních kompetencí v nově vzniklém předškolním centru a jejich příprava na vstup do MŠ; příprava dětí v předškolním věku k začleňování do MŠ hlavního vzdělávacího proudu.
 • podpora a rozvoj žáků: zlepšení školní úspěšností dětí a podpora při udržení se v hlavním vzdělávacím proudu; motivace a podpora rodičů v zapojení se do vzdělávání dětí.
 • podpora rodičů: v rozvoji rodičovských kompetencí; podpora adaptace rodin a jejich dětí v MŠ; motivace a podpora rodičů v zapojení se do vzdělávání jejich dětí.
 • podpora a rozvoj pracovníků v předškolním centru a v MŠ: podpora pracovníků při zavádění inkluzivní metody; metodická podpora odborníků.

Klíčové aktivity projektu

 • KA1 Řízení projektu: aktivita zaměřená na vytvoření strategie a systému řízení projektu, vytvoření optimálních podmínek a mechanismů pro jeho řízení, které povedou k jeho úspěšné realizaci v souladu se schválenou projektovou dokumentací, pokyny řídícího orgánu a naplnění stanovených cílů. Celkově tak půjde o vytvoření provozně-ekonomické, administrativní a kontrolní koncepce a metodologie řízení projektu.
 • KA2 Předškolní vzdělávání: cílená podpora dětí v předškolním věku ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí v nově vzniklém předškolním centru v Postoloprtech, rozvoj jejich osobnostních a sociálních dovedností, příprava k začleňování do vzdělávání v MŠ hlavního vzdělávacího proudu.
 • KA3 Rodičovský program: Podpora začleňování dětí, které dosud nenavštěvují mateřskou školu a nejsou zapojeny do předškolního vzdělávání prostřednictvím posilování a rozvoje, či ovlivňování postojů jejich rodičů.
 • KA4 Prevence školní neúspěšnosti: aktivita zaměřená na podporu školní úspěšnosti žáků, předcházení školní neúspěšnosti a předčasnému odchodu ze vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.
 • KA5 Personální podpora MŠ: dočasná personální podpora mateřské školy formou zaměstnání školního sistenta v mateřské škole v rozsahu 1,0 úvazku po dobu 36 měsíců.


Výsledky projektu

 • prostřednictvím projektu vzniklo v Postoloprtech neformální předškolní centrum (s otevírací dobou od pondělí do pátku od 8.00 hod do 16.00 hod).
 • prostřednictvím projektu byli vzděláváni pracovníci předškolního centra (a realizátora projektu) i partnera (Mateřské školy Postoloprty) v inkluzivní metodě "Dobrý začátek". Inkluzivní metoda byla zavedena do praxe v předškolním centru.
 • projekt podpořil 36 dětí v předškolním věku, do aktivit se v rámci tzv. společných setkání rodičů s dětmi (rodičovské programy) a zapojili i rodiče dětí v předškolním věku.
 • projekt podpořil 62 žáků základní školy formou individuálního doučování.
 • prostřednictvím projektu byla po dobu 32 měsíců zajištěna pracovní pozice školního asistenta v Mateřské škole Postoloprty, která byla partnerem projektu.


Projekt "Předškolní centrum Postoloprty" byl spolufinancován Evropskou unií, projekt byl realizován v rámci výzvy "Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)", číslo výzvy 02_19_075.

Projekt byl realizován v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.


O projektu napsali: 

Zpravodaj Města Postoloprty (říjen 2021) 

Zpravodaj Města Postoloprty (leden 2023)